Premietané online

I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky nákupu online vstupeniek vymedzujú práva prevádzkovateľa a návštevníka a platia iba pri kúpe vstupeniek cez internet.
 2. Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje prevádzku portálu www.navstevnik.online (ďalej len „portál“).
 3. Portál je určený na prezentáciu kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a Samosprávnych krajov SR (ďalej len „usporiadateľ podujatia“), ktoré v rámci svojej činnosti produkujú a realizujú kultúrne aktivity živého umenia a kultúry.
 4. Portál zároveň poskytuje služby súvisiace s online predajom vstupeniek na vybrané podujatia, ktoré sú prostredníctvom portálu vysielané online zo záznamu alebo cez live stream. Týka sa to nasledujúcich kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR:
  • Divadlo Nová scéna, Bratislava
  • Slovenské národné divadlo, Bratislava
  • Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava
  • Štátne divadlo Košice, Košice
  • Štátna opera, Banská Bystrica
  • Štátny komorný orchester, Žilina
  • Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava
  • Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
   a nasledujúcich kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Samosprávnych krajov SR:
  • Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
  • Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
  • Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitra
 5. Portál v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. d) a § 3 ods. (1) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti slúži na propagáciu kultúrno-osvetovej činnosti a verejnú prezentáciu výsledkov kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetových zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem a v súlade s ustanovením § 35 ods. (2) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov aj na propagáciu a verejnú prezentáciu kultúrnych aktivít iných kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem.
 6. Návštevníkom portálu je fyzická osoba, ktorá navštívi portál za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach, pričom môže využiť aj služby portálu, a to zakúpiť si online vstupenky na vybrané podujatia a online sledovanie týchto podujatí vo vopred určených termínoch.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu, usporiadateľom podujatia a návštevníkom portálu.

 

II. Prevádzka portálu

 1. Prevádzka portálu je zabezpečená 24 hodín denne a 7 dni v týždni na internetovej adrese https://navstevnik.online/.
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkmi portálu prevádzkovateľ portálu zriadil mailovú adresu navstevnik.online@nocka.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 9:00 – 17:00 hod. a počas online vysielania podujatia na portáli.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje informácie o pripravovaných podujatiach spravidla 7 dní pred ich uskutočnením.
 7. Možnosť sledovania jednotlivých podujatí mimo územia Slovenskej republiky v zahraničí je podmienená udelením potrebnej licencie/sublicenie zo strany usporiadateľa. Bližšie informácie o teritoriálnom vysielaní sú zverejnené na portáli v informáciách o podujatí.
 8. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli obsahuje tieto údaje:
  • názov podujatia,
  • názov usporiadateľa podujatia,
  • informácie o podujatí,
  • termín/y vysielania,
  • výška ceny vstupného
 9. Za obsah informácií o podujatiach, ako aj o usporiadateľovi daných podujatí, ktoré sú zverejnené na portáli, zodpovedá ich usporiadateľ.

 

III. Predaj vstupeniek

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia a na online sprístupnenie podujatí na portáli https://navstevnik.online/ bez registrácie.
 2. Sprístupnenie podujatia návštevníkovi je možné až po zakúpení e-vstupenky, ktorej cena je uvedená vrátane DPH, na definovaný dátum a čas vysielaného podujatia.
 3. Platba za predaj vstupeniek prebieha platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard. Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál s možnosťou zadať údaje na karte, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 4. Po uskutočnení platby za vstupenku systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), identifikačné číslo vstupenky, informácie o podujatí, na ktoré bola zakúpená vstupenka, podmienky použitia vstupenky a url odkaz na prenos.
 5. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje jedinečný identifikačné číslo (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz a v jednom čase len na jednom zariadení. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá.
 6. Návštevník portálu má možnosť zakúpenia aj tzv. „donorskej vstupenky“ – zakúpením „donorskej vstupenky“ vo vyššej cene ako je štandardná cena vstupenky má divák možnosť podporiť kultúrne aktivity danej inštitúcie. Cena „donorskej vstupenky“ a jej zakúpenie sú dostupné vo formulári v procese nákupu vstupenky.

 

IV. Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ portálu v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u prevádzkovateľa podujatia.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá za riadne a včasné zaslanie identifikačného kódu vstupenky na mailovú adresu zadanú návštevníkom v procese kúpy vstupenky a  zabezpečenie vysielania zakúpeného podujatia.
 4. V okamihu zakúpenia vstupenky na podujatie zvolenej inštitúcie, bol uzatvorený zmluvný vzťah podľa ustanovení kúpnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka s príslušným usporiadateľom a od tohto okamihu sa vzťahujú na predmetný zmluvný vzťah tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 

V. Storno vstupenky

 1. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál  www.navstevnik.online, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.
 2. Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu je možné vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie neuskutoční z technických príčin a v prípade zmeny alebo zrušenia podujatia, a to maximálne do 30 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia. Prevádzkovateľ zodpovedá za vrátenie ceny vstupenky majiteľovi vstupenky a to spravidla bezhotovostným prevodom na účet majiteľa vstupenky, na základe zaslania oficiálne žiadosti o vrátenie plnej hodnoty zaplateného vstupného na kontaktnú adresu: navstevnik.online@nocka.sk
 3. Žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, identifikačný kód vstupenky, celkovú cenu, ktorá má byť vrátená a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 4. Prevádzkovateľ môže ponúknuť majiteľovi vstupenky aj vstupenku na náhradné podujatie ako alternatívu namiesto vybavenia storno vstupenky pôvodne zakúpeného podujatia.
 5. Ak majiteľ vstupenky v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie ceny vstupenky, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu vstupenky medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 6. V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo k odpísaniu sumy z účtu návštevníka, ale potvrdenie o kúpe vstupenky neprišlo na kontaktný mail zadaný počas kúpy vstupenky, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá zákazníkovi vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese https://navstevnik.online/.
 2. Návštevník portálu potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie prostredníctvom portálu súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol oboznámený a akceptoval ich.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP.
 4. Tieto VOP sú platné od 01.03.2021